Rehabilitació: Reforç estructural

Almussafes | H12 Comunitat de propietaris
Projecte d’execució de reforç estructural en edifici de vivendes.
Proyecto de ejecución de refuerzo estructural en edificio de viviendas.

Ens trobem en un edifici residencial de planta baixa i 5 habitatges (un per planta) amb coberta plana transitable. La planta baixa conté un local comercial, i el vestíbul de l’edifici.

Estructuralment, l’edifici està resolt amb 7 pòrtics transversals d’un va interior de 4,7 metres i una volada d’1,1 metres. En l’extrem d’aquesta volada recolza la façana, que aparentment reparteix el seu pes planta per planta. No obstant això, trobem dos problemes al forjat de primera planta:

-Deformació excessiva dels caps de biga en la volada, ja que sustenten la façana de més d’una planta, a causa d’un problema en la solució constructiva del tancament.

-Excessiva fletxa de les biguetes deguda al poc grossor de forjat (22 cm) i a la llum de 5 metres existent. Aquesta fletxa genera fissures en el barandat de l’habitatge de primera planta paral·lel a aquestes.

Planol amb reforç estructural en forjat de planta primera

La intervenció proposada resol aquests dos problemes amb un reforç estructural horitzontal de perfils laminats, calculats sense considerar-les bigues mixtes. La transmissió dels esforços als pilars es resolen amb collarins d’acer de distintes dimensions, mitjançant encastaments perfectes.

A més, recomanem certes millores en la impermeabilització de la façana que minimitze els períodes cíclics de càrrega i descàrrega produïts per la pluja, ja que l’aigua podria reactivar la deformació o produir patologies en l’estructura existent.